Oddział PTTK w Inowrocławiu

Statut Oddziału

S T A T U T

POLSKIEGO TOWARZYSTWA

TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZEGO

ODDZIAŁ W INOWROCŁAWIU

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

 1. Oddział PTTK w Inowrocławiu jest terenową jednostką organizacyjną Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego.

 2. Oddział PTTK posiada osobowość prawną i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000083096.

 3. Oddział PTTK jest organizacją pozarządową działającą zgodnie z ustalonym porządkiem prawnym. Jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność społecznie użyteczną.

Art. 2

 1. Terenem działalności Oddziału PTTK jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz jest miasto Inowrocław.

 2. Oddział PTTK może tworzyć jednostki organizacyjne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 3

Oddział PTTK może być członkiem krajowych i międzynarodowychorganizacji, których cele działania są zbieżne z celami działania PTTK.

Art. 4

 1. Oddział PTTK używa znaku organizacyjnego w formie tarczy kompasu z zaznaczonymi
  16 kierunkami pomiędzy dwoma zielonymi okręgami (z przerwami na cztery oznaczenia literowe: N, E, S, W), w której wewnętrzne koło wpisane są: kontur Polski z zielonym wypełnieniem i zaznaczonym biało biegiem Wisły, biało-czerwona strzałka kompasu (złożona z czterech trójkątów prostokątnych i wychylona w kierunku pomiędzy NNE a NE) oraz biegnący przez środek biały napis PTTK. Po lewej stronie znaku, od góry, wpisany jest herb miasta Inowrocławia.

 2. Nazwy: Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Inowrocław (pełna) i Oddział PTTK (skrócona) oraz znak Oddziału PTTK podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Oddział PTTK może używać sztandaru, który ma kształt kwadratowego, dwustronnego płata materiału wykończonego złotą frędzlą, o wymiarach 100 cm x 100 cm, przymocowanego do drzewca zwieńczonego głowicą z metalowymi literami PTTK. Na stronie głównej (awers) znajdują się trzy pasy poziome jednakowej szerokości o barwach: czerwonej,białej i czerwonej ze znakiem PTTK pośrodku o średnicy stanowiącej 3/5 szerokości. Na stronie odwrotnej (rewers) sztandaru znajdują się trzy poziome pasy jednakowej szerokości o barwach: czerwonej,białej i czerwonej z odznaką organizacyjną PTTK pośrodku z herbem Inowrocławia.

 4. Zarząd Oddziału PTTK używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku: Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze, zaś w środku: Zarząd Oddziału Inowrocław oraz innych pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Art. 5

1. Oddział PTTK realizuje cele określone w Statucie PTTK.

2. Celem statutowym Oddziału PTTK jest działalność w zakresie kultury fizycznej, kultury,

oświaty i ochrony środowiska.

3. Celami statutowymi Oddziału PTTK są również inne działania ze sfery zadań publicznych
w zakresie:

 1. krzewienia turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży, szczególnie w postaci wędrownictwa indywidualnego i grupowego, organizacji rajdów, złazów, zlotów, spływów, rejsów oraz kolonii i obozów,

 2. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym poprzez współdziałanie z towarzystwami i organizacjami skupiającymi i opiekującym się Polakami oraz dziedzictwem kultury polskiej za granicą,

 3. nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, szczególnie poprzez kształtowanie postaw społecznych, upowszechniania wiedzy o przeszłości, współczesności i perspektywach rozwoju Polski, szerzenia kultury turystyki i zapoznania z poznawczymi, wypoczynkowymi i zdrowotnymi walorami wędrownictwa,

 4. ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz troski o racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody,

 5. upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, szczególnie poprzez opiekę nad miejscami pamięci narodowej i organizację imprez turystycznych związanych z poznawaniem historii oręża polskiego, a także popierania wszelkich form wypoczynku służącego rozwojowi sprawności i kultury fizycznej,

 6. ochrony i promocji zdrowia,

 7. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

 8. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

 9. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

 10. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

 11. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

 12. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

 13. wypoczynku dzieci i młodzieży,

4. Oddział PTTK skupia turystów i krajoznawców, stwarza warunki ułatwiające im wędrowanie i

działalność krajoznawczą w kraju i poza jego granicami oraz reprezentuje ich interesy wobec

władz i społeczeństwa.

5. Oddział PTTK opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swoich

spraw może tworzyć jednostki organizacyjne i zatrudniać pracowników.

6. Oddział PTTK prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem według PKD 2007 jest:

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych.

85.5 Pozaszkolne formy edukacji.

79.1 Działalność organizatorów turystyki.

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi.

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.

55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.

47.1 Sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach.

Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych Oddziału PTTK.

Art. 6

Realizując określone statutem cele i zadania Oddział PTTK:

 1. budzi i pogłębia umiłowanie Polski, jej regionów, kształtuje postawy patriotyczne, upowszechnia wiedzę o przeszłości, współczesności i perspektywach rozwoju kraju,

 2. krzewi zamiłowania krajoznawcze i umiejętności turystyczne,

 3. szerzy kulturę turystyki oraz zachęca do wykorzystywania poznawczych, wypoczynkowych i zdrowotnych walorów wędrownictwa i rekreacji,

 4. pomaga w wędrownictwie indywidualnym,

 5. przyczynia się do wzrostu sprawności psychofizycznej, zwłaszcza młodzieży i osób niepełnosprawnych,

 6. szerzy wiedzę ekologiczną oraz przyczynia się do ochrony środowiska przyrodniczego,

 7. aktywnie uczestniczy w ochronie dóbr kultury,

 8. popularyzuje walory krajoznawcze i turystyczne Polski oraz jej dorobek wśród turystów zagranicznych oraz ułatwia turystom polskim wyjeżdżającym za granicę poznawanie walorów krajoznawczych, życia i osiągnięć innych krajów,

 9. kultywuje tradycje turystyczne, popularyzuje historię i dorobek PTTK oraz jego poprzedników, uczestniczy w archiwizowaniu dokumentów związanych z turystyką
  i krajoznawstwem,

Art. 7

Oddział PTTK realizuje cele statutowe i zadania poprzez:

 1. strzeżenie i twórcze rozwijanie ideałów swoich poprzedników – Polskie Towarzystwo Tatrzańskie i Polskie Towarzystwo Krajoznawcze oraz pomnażanie ich dorobku materialnego,

 2. upowszechnianie krajoznawstwa wśród młodzieży oraz włączanie jej do uprawiania różnych form turystyki, w tym turystyki kwalifikowanej,

 3. popularyzację walorów rekreacji ruchowej,

 4. stwarzanie możliwości korzystania z imprez turystycznych, rekreacyjnych
  i krajoznawczych organizowanych przez PTTK oraz z jego schronisk, stanic wodnych i innych obiektów przez wszystkich zainteresowanych,

 5. działania na rzecz racjonalnego korzystania z zasobów przyrody i dziedzictwa kulturalnego oraz krzewienia idei zachowania tych wartości dla przyszłych pokoleń,

 6. popieranie działań sprzyjających utrwalaniu cech charakterystycznych poszczególnych regionów, stanowiących istotne elementy tożsamości narodowej mieszkańców Polski,

 7. kontakty i współpracę z organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi zajmującymi się turystyką,

 8. reprezentowanie interesów turystów i krajoznawców wobec organów władzy publicznej, w tym zgłaszanie postulatów i propozycji odpowiednich regulacji prawnych oraz wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i samorządowej, w tym związanych z wytyczaniem, znakowaniem i konserwacją szlaków turystycznych.

 1. Oddział PTTK w szczególności:

 1. umożliwia turystom i krajoznawcom zrzeszanie się w kołach i klubach PTTK oraz korzystanie w pierwszej kolejności z wszelkich form jego działalności,

 2. rozwija turystykę kwalifikowaną we wszystkich jej formach,

 3. organizuje i prowadzi obsługę wycieczek oraz innych imprez turystycznych
  i krajoznawczych,

 4. rozwija różnorodne formy turystyki aktywnej, rekreacji oraz sportu w powiązaniu
  z imprezami turystycznymi,

 5. wytycza, znakuje i utrzymuje szlaki turystyczne,

 6. kształci i doskonali społeczne oraz zawodowe kadry turystyczno – krajoznawcze, nadaje uprawnienia kwalifikacyjne,

 7. kształci i doskonali nauczycieli w zakresie przygotowania do realizacji celów i zadań statutowych PTTK,

 8. ustanawia i nadaje odznaki turystyczne oraz krajoznawcze,

 9. organizuje oraz popiera działania zmierzające do zabezpieczenia, ochrony
  i zachowania walorów naturalnych, a także kulturowych Polski, między innymi przez działalność wydawniczą,

 10. rozwija aktywność kulturalną związaną z turystyką i krajoznawstwem oraz kształtuje obyczajowość turystyczną,

 11. dokumentuje oraz popularyzuje działalność wybitnych postaci turystyki
  i krajoznawstwa, dziejów i osiągnięć PTTK, a także jego poprzedników,

Art.8

 1. Oddział podlega nadzorowi władz naczelnych PTTK w zakresie zgodności działalności

oddziału z zasadami racjonalnego gospodarowania majątkiem powierzonym przez Zarząd

Główny PTTK oraz dotacjami celowymi przyznanymi przez Zarząd Główny PTTK.

 1. Oddział PTTK przekazuje do Zarządu Głównego PTTK część składki członkowskiej na

zasadach uchwalanych przez Zarząd Główny PTTK.

Rozdział III

CZŁONKOWIE PTTK, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Art. 9

 1. Członkiem Oddziału PTTK może być osoba zainteresowana realizacją celów Towarzystwa, deklarująca przestrzeganie Statutu Oddziału PTTK.

 2. Członkostwo jest dobrowolne.

Art. 10

 1. Oddział PTTK skupia członków:

 1. zwyczajnych,

 2. wspierających.

 1. Członkowie zwyczajni zrzeszeni są w Oddziale PTTK.

Art. 11

 1. Członkiem zwyczajnym Oddziału PTTK może być:

 1. obywatel polski lub cudzoziemiec, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych
  i nie pozbawiony praw publicznych,

 2. małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

 3. małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.

 1. Członkostwo w Oddziale PTTK powstaje przez złożenie w oddziale, w tym w formie elektronicznej, deklaracji realizacji celów Towarzystwa i przestrzegania Statutu Oddziału PTTK oraz opłacenie składki członkowskiej i wpisowego.

Art. 12

 1. Członek zwyczajny Oddziału PTTK ma prawo:

 1. brać udział w działalności PTTK,

 2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK,

 3. korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK,

 4. uzyskiwać na zasadach określonych przez Zarząd Główny PTTK uprawnienia kadry Towarzystwa,

 5. wybierać i być wybieranym do władz PTTK,

 6. korzystać ze znaku Oddziału PTTK i odznaki organizacyjnej PTTK wyłącznie do podkreślenia swojej przynależności do PTTK,

 7. korzystać z innych uprawnień wynikających z uchwał Oddziału i Zarządu Głównego PTTK oraz porozumień i umów zawartych przez władze Towarzystwa.

 1. Małoletni członek zwyczajny Oddziału PTTK ma prawo korzystać z uprawnień określonych
  w ust. 1 pkt. 1) – 4), 6), 7) oraz uprawnień określonych w ust. 1 pkt. 5)
  z uwzględnieniem przepisów ust. 3 – 4.

 1. Małoletni członek zwyczajny Oddziału PTTK w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ma prawo korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie władz Oddziału PTTK większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

 2. Małoletni członek zwyczajny Oddziału PTTK w wieku poniżej 16 lat nie ma prawa udziału
  w głosowaniu na zebraniu członków, nie może też korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Oddziału PTTK.

Art. 13

Członek zwyczajny Oddziału PTTK jest obowiązany:

 1. przestrzegać postanowień Statutu PTTK, Statutu Oddziału PTTK, regulaminów i uchwał władz Oddziału PTTK,

 2. uczestniczyć w działalności PTTK, propagować cele PTTK, godnie reprezentować PTTK,

 3. chronić walory naturalne i kulturowe kraju,

 4. dbać o majątek Oddziału PTTK,

 5. regularnie opłacać składkę członkowską w Oddziale PTTK.

Art. 14

 1. Członkom zwyczajnym Oddziału PTTK, szczególnie zasłużonym dla rozwoju turystyki
  i krajoznawstwa w Polsce, może być nadana godność Członka Honorowego PTTK

 2. Członkowie Honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

Art. 15

 1. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w przypadku:

1) śmierci członka,

2) złożenia pisemnej rezygnacji z członkowstwa,

3) zalegania w opłacaniu składki członkowskiej za okres dłuższy niż 3 miesiące,

2.Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w przypadku:

1) wykluczenie prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego,

2) utraty praw publicznych z mocy wyroku śądu,

3) ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego.

3.W przypadku ustania członkowstwa w trybie, o którym mowa w ust.1,nie jest wymagane powiadomienie.

4. Opłacenie zaległych i bieżącej składki w przypadku ustania członkostwa z powodu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2), przywraca je wraz z zachowaniem ciągłości stażu członkowskiego.

Art. 16

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, która popiera działalność i akceptuje Statut Oddziału PTTK oraz zadeklaruje opłacanie składki członkowskiej w wysokości ustalonej uchwałą zarządu Oddziału PTTK.

 2. Członka wspierającego przyjmuje zarząd Oddziału PTTK.

Art. 17

Członek wspierający ma prawo:

 1. brać udział z głosem doradczym osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela w zjazdach Oddziału PTTK,

 2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Oddziału PTTK,

 3. korzystać z innych uprawnień na zasadach określonych uchwałami zarządu Oddziału PTTK.

Rozdział IV

A. WŁADZE ODDZIAŁU PTTK

Art. 18

 1. Najwyższą władzą Oddziału PTTK jest Zjazd Oddziału.
 2. Zjazd Oddziału może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 3. Władzami Oddziału PTTK są:

 1. Zarząd Oddziału,

 2. Komisja Rewizyjna Oddziału,

 3. Sąd Koleżeński Oddziału, o ile Zjazd Oddziału podejmie uchwałę o Jego wyborze.

Art. 19

 1. Władze Oddziału PTTK pochodzą z wyboru. Kadencja władz Oddziału PTTK trwa cztery lata i może być skrócona do dwóch lat uchwałą Zjazdu Oddziału.

 2. Nie można łączyć funkcji we władzach Oddziału PTTK wymienionych w art. 18 ust. 3.

 3. Członkiem władz nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej.

 4. Nie można łączyć funkcji we władzach oddziału z działalnością gospodarczą prowadzoną w

oparciu o majątek Oddziału PTTK lub mającej znamiona kolizji interesów z działalnością

gospodarczą Oddziału PTTK.

 1. Uchwały władz Oddziału PTTK zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 2. Władze Oddziału PTTK mogą przyjąć elektroniczną formę podejmowania uchwał określając
  w swoich regulaminach wymogi formalne takiego uzewnętrznienia woli oraz zakres spraw podlegających rozpatrzeniu w ten sposób.

 3. Wybory do władz Oddziału PTTK odbywają się na podstawie ordynacji wyborczej uchwalonej przez Zarząd Główny PTTK.

 4. Delegaci na Zjazd Oddziału zachowują ważność mandatów do czasu zwołania następnego zwyczajnego zjazdu oddziału, z uwzględnieniem przepisu art. 24 ust. 4.

Art. 20

 1. Zarząd Oddziału, Komisja Rewizyjna Oddziału,Sąd Koleżeński Oddziału mają prawo kooptować nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
 1. W razie wyczerpania trybu kooptacji Zjazd Oddziału przeprowadza wybory uzupełniające, dokonując wyboru nowych członków władz na zwolnione miejsca.

Art. 21

Do kompetencji Zjazdu Oddziału należy:

 1. uchwalanie Statutu Oddziału PTTK i dokonywanie jego zmian oraz określenie celów działania zgodnych z postanowieniami Statutu PTTK,

 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału, jeśli taki został wybrany,

 3. udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału bezwzględną większością głosów absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Oddziału, pełniącym te funkcje
  w upływającej kadencji; nie udzielenie absolutorium wyłącza kandydowanie do władz w najbliższej kadencji,

 4. wybór członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału, Sądu Koleżeńskiego Oddziału oraz delegatów na regionalną konferencję oddziałów,

 5. rozpatrywanie wniosków kół, klubów i członków Oddziału PTTK,

 6. uchwalanie wniosków na Walny Zjazd PTTK lub regionalną konferencję oddziałów,

 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Oddziału PTTK,

 8. w przypadku uchwały o rozwiązaniu Oddziału PTTK, powoływanie komisji likwidacyjnej oddziału lub likwidatora Oddziału PTTK.

 9. podejmowanie innych uchwał wymagających decyzji Zjazdu Oddziału.

Art. 22

 1. W Zjeździe Oddziału udział biorą z głosem decydującym:

  1. w przypadku Oddziału PTTK liczącego nie więcej niż dwa koła lub kluby lub mniej niż
   50 członków zwyczajnych – wszyscy członkowie Oddziału PTTK,

  2. w przypadku Oddziału PTTK liczącego co najmniej trzy koła lub kluby lub co najmniej
   50 członków delegaci wybrani na walnych zebraniach kół i klubów według rozdzielnika uchwalonego przez Zarząd Oddziału, zgodnie z kluczem wyborczym określonym w ordynacji wyborczej uchwalonej przez Zarząd Główny PTTK albo wszyscy członkowie Oddziału PTTK,

 1. W Zjeździe Oddziału udział biorą z głosem doradczym członkowie honorowi PTTK, przedstawiciele członków wspierających oddziału, przedstawiciele władz naczelnych PTTK, członkowie ustępujących władz oddziału, przewodniczący komisji i zespołów Zarządu Oddziału oraz inne osoby zaproszone.

 2. Zjazd Oddziału może być zwołany przy zachowaniu zasady drugiego terminu. W zawiadomieniu o zwołaniu zjazdu musi być określony pierwszy i drugi termin oraz porządek obrad.

 3. Zjazd Oddziału obradujący w drugim terminie jest władny do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.

 4. Zjazd Oddziału odbywający się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu.

Art. 23

 1. Zjazd Oddziału odbywa się w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na cztery lata.

 2. O terminie, miejscu i porządku obrad zjazdu Zarząd Oddziału zawiadamia członków lub delegatów co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zjazdu, załączając swoje sprawozdanie lub wskazując termin i miejsce jego wyłożenia do wglądu.

 3. Zjazd Oddziału obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego projekt przedstawia Zarząd Oddziału.

Art. 24

    1. Nadzwyczajny Zjazd Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału przed upływem kadencji z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu Głównego PTTK, Komisji Rewizyjnej Oddziału, 1/3 członków oddziału lub 1/3 kół i klubów oddziału, gdy liczy on łącznie co najmniej trzy koła lub kluby.

 1. Nadzwyczajny Zjazd Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w terminie jednego miesiąca od daty złożenia żądania.

 2. Nadzwyczajny Zjazd Oddziału obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

 3. W nadzwyczajnym Zjeździe Oddziału biorą udział delegaci wybrani na ostatni zjazd zwyczajny, chyba że jednostki wybierające wybiorą nowych delegatów według obowiązującej ordynacji wyborczej.

Art. 25

 1. Zarząd Oddziału kieruje Oddziałem PTTK w okresie pomiędzy zjazdami oddziału i odpowiada za swoją działalność przed Zjazdem Oddziału.

 2. W skład Zarządu Oddziału wchodzi co najmniej pięciu członków wybranych przez Zjazd Oddziału.

 3. Zarząd Oddziału wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza , skarbnika i członka.

 4. Organem wewnętrznym Zarządu Oddziału może być Prezydium, w skład którego wchodzą: prezes,sekretarz i skarbnik. Prezydium kieruje działalnością
  w okresie między posiedzeniami Zarządu Oddziału w zakresie ustalonym przez ten zarząd, w tym m.in. zwołuje i przygotowuje posiedzenia Zarządu Oddziału oraz przygotowuje materiały na te posiedzenia.

 5. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.

Art. 26

 1. Zarząd Oddziału:

1) wykonuje uchwały Zjazdu Oddziału, Walnego Zjazdu PTTK oraz stwarza warunki dla ich

wykonania przez komisje, koła, kluby i członków PTTK,

2) organizuje działalność turystyczną i krajoznawczą określoną w Statucie PTTK i Statucie

Oddziału PTTK dla członków PTTK i osób niezrzeszonych w PTTK,

3) reprezentuje Oddział PTTK,

4) powołuje i rozwiązuje koła i kluby oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością,

5) zarządza majątkiem Oddziału PTTK i dysponuje jego funduszami,

6) uchwala roczny budżet Oddziału PTTK i przyjmuje sprawozdanie z jego wykonania,

7) zatwierdza roczne sprawozdania finansowe,

8) może tworzyć jednostki gospodarcze oddziału,

9) podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia oddziału do jednostek regionalnych,

10) składa sprawozdania ze swojej działalności zjazdowi oddziału i przedstawia Zarządowi

Głównemu PTTK informacje o swojej działalności,

11) powołuje i odwołuje kierowników własnych jednostek gospodarczych oraz przedstawicieli

Oddziału PTTK w jednostkach gospodarczych prawa handlowego,

12) ustanawia oddziałowe odznaki turystyczne i krajoznawcze,

13) może prowadzić szkolenie członków PTTK,

14) podejmuje inne działania dla realizacji celów statutowych PTTK.

 1. Prezes zarządu oddziału zaznajamia Zarząd Oddziału z wystąpieniami Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału na najbliższym posiedzeniu, ustosunkowując się do nich nie później niż na kolejnym posiedzeniu.

Art. 27

Szczegółowe kompetencje i zadania, zasady zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy Zarządu Oddziału określa regulamin Zarządu Oddziału uchwalony przez Zarząd Oddziału.

Art. 28

 1. Zarząd Oddziału może tworzyć komisje, rady i zespoły stosownie do istniejących potrzeb
  oraz powoływać ich składy.

 2. Funkcje komisji, rady lub zespołu Zarząd Oddziału może powierzyć odpowiednim kołom lub klubom PTTK.

 3. Do zakresu działania komisji, rad i zespołów powołanych przez Zarząd Oddziału należą zagadnienia związane z realizacją celów i zadań oddziału w dziedzinie przez nie reprezentowanej, a w szczególności doradztwo dla Zarządu Oddziału.

 4. Komisje, rady i zespoły działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd Oddziału.

Art. 29

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się co najmniej z trzech członków wybranych przez Zjazd Oddziału.

 2. Komisja Rewizyjna Oddziału wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

 3. Komisja Rewizyjna Oddziału działa niezależnie od Zarządu Oddziału.

 4. Członkiem Komisji Rewizyjnej Oddziału nie może być osoba:

  1. o której mowa w art. 19 ust. 3 i 4

  2. pozostająca z osobą będącą członkiem Zarządu Oddziału w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.

Art. 30

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem kontrolującym całokształt działalności oddziału PTTK.

 2. Komisja Rewizyjna Oddziału w szczególności:

 1. kontroluje działalność Zarządu Oddziału i jego jednostek, z uwzględnieniem działalności finansowo – gospodarczej, pod względem zgodności z przepisami prawa, Statutem Oddziału PTTK, uchwałami Zjazdu Oddziału, Statutu PTTK, Walnego Zjazdu PTTK, a także zasadami gospodarności i rzetelności,

 2. określa zasady działania oraz sprawuje nadzór nad komisjami rewizyjnymi kół
  i klubów,

 3. kontroluje działalność finansową i gospodarczą Zarządu Oddziału opierającą się na majątku zarządzanym bezpośrednio przez Oddział PTTK oraz wniesionym do innych podmiotów gospodarczych,

 4. przedstawia Zarządowi Oddziału informacje o wynikach kontroli oraz uwagi, wnioski zalecenia pokontrolne, a w przypadkach szczególnych wnioski personalne,

 5. przedstawia Zarządowi Oddziału opinię w sprawie rocznego sprawozdania finansowego oraz budżetu i jego wykonania,

 6. składa Zjazdowi Oddziału sprawozdanie z działalności oraz występuje z wnioskiem o absolutorium dla poszczególnych członków zarządu oddziału pełniących te funkcje w upływającej kadencji.

Art. 31

 1. Prezes lub upoważniony przez niego członek komisji rewizyjnej oddziału ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.

 2. Komisja Rewizyjna Oddziału oraz komisje rewizyjne kół i klubów działają według regulaminów uchwalonych przez Główną Komisję Rewizyjną PTTK.

Art. 32

 1. Sąd Koleżeński Oddziału składa się co najmniej z trzech członków wybranych przez zjazd oddziału.

 2. Sąd Koleżeński Oddziału wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

Art. 33

 1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego Oddziału należy:

 1. orzekanie i nakładanie kar organizacyjnych w stosunku do członków oddziału
  w sprawach wynikających z ich działalności w PTTK, w szczególności dotyczących naruszenia Statutu PTTK lub Statutu Oddziału PTTK, nieetycznego postępowania i niegodnego zachowania,

 2. rozpatrywanie w granicach określonych w ust.1 pkt. 1) spraw podlegających właściwości sądu koleżeńskiego innego oddziału PTTK, a przekazywanych do rozpatrzenia przez prezesa Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK,

 3. rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami lub jednostkami organizacyjnymi Oddziału PTTK na tle ich działalności organizacyjnej, finansowej lub gospodarczej.

 1. Prezes Sądu Koleżeńskiego Oddziału przed wyznaczeniem zespołu orzekającego może skierować sprawę do mediacji, bądź przedsięwziąć inne czynności zmierzające do ugodowego załatwienia sporu przez osobę wyznaczoną ze składu Sądu Koleżeńskiego Oddziału.

Art. 34

 1. Sąd Koleżeński Oddziału może wymierzać następujące kary organizacyjne:

 1. upomnienie,

 2. naganę,

 3. zawieszenie w prawach członka PTTK na okres od 1 roku do 3 lat,

 4. wykluczenie z PTTK.

 1. Sąd Koleżeński Oddziału może orzec o winie, odstępując od wymierzenia kary.

 2. Sąd Koleżeński Oddziału może wnioskować do Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK o:

 1. pozbawienie uprawnień kadry programowej PTTK,

 2. pozbawienie wyróżnień honorowych PTTK.

 1. Osoba wykluczona z PTTK nie może ubiegać się ponownie o członkostwo przed upływem 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o wykluczeniu.

 2. Kary organizacyjne ulegają zatarciu:

 1. kary określone w ust. 1 pkt. 1) i 2) – po upływie 1 roku,

 2. kara określona w ust. 1 pkt. 3) – 3 lata po upływie okresu zawieszenia,

 3. kara określona w ust. 1 pkt. 4) – po upływie 10 lat,

 4. kary, o których mowa w ust. 3 – po upływie 5 lat.

Art. 35

 1. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia na piśmie.

 2. Sąd Koleżeński Oddziału prowadzi rejestr prawomocnie orzeczonych kar.

Art. 36

Prawomocne orzeczenie Sądu Koleżeńskiego Oddziału wiążące ze względu na treść rozstrzygnięcia inne władze Oddziału PTTK, jego jednostki organizacyjne lub członków powinno być wykonane w terminie 14 dni od doręczenia tego orzeczenia.

Art. 37

Sąd Koleżeński Oddziału działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Główny Sąd Koleżeński PTTK.

Art. 38

Prezes lub upoważniony przez niego członek sądu koleżeńskiego oddziału ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.

Art. 39

 1. Prezydium Zarządu Głównego PTTK może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Oddziału PTTK
  w przypadku stwierdzenia działań sprzecznych z:

 1. Statutem PTTK,

 2. uchwałami Walnego Zjazdu PTTK,

 3. uchwałami Zarządu Głównego PTTK dotyczących spraw członkowskich,

 4. obowiązkiem powiadomienia Zarządu Głównego PTTK o zamiarze zbycia mienia.

 1. O podjęciu procedury, o której mowa w ust. 1, Prezydium Zarządu Głównego PTTK powiadamia Zarząd Oddziału niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od podjęcia decyzji w tej sprawie.

 2. Odwołanie rozpatruje Zarząd Główny PTTK na najbliższym posiedzeniu. O podjętej decyzji powiadamia Zarząd Oddziału niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni.

 3. Od uchwały Zarządu Głównego PTTK określonej w ust. 4 przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego w terminie 21 dni od zawiadomienia o uchwale. Odwołanie winno być doręczone przed upływem tego terminu.

 4. Od orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego odwołanie nie przysługuje.

Art. 40

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału PTTK podejmuje Zjazd Oddziału większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

 2. W przypadku rozwiązania się Oddziału PTTK na podstawie uchwały Zjazdu Oddziału, jego likwidatorami są członkowie ostatniego Zarządu Oddziału lub komisja likwidacyjna powołana uchwałą Zjazdu Oddziału.

 1. Koszty likwidacji Oddziału PTTK pokrywa się z majątku likwidowanego oddziału.

B. KOŁA I KLUBY PTTK

Art. 41

 1. Zarząd Oddziału może powoływać koła lub kluby, które są jednostkami organizacyjnymi Oddziału PTTK.

 2. Koła powoływane w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych mogą używać nazwy „Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne PTTK”. Opiekę nad działalnością tej jednostki sprawuje pełnoletni członek PTTK wyznaczony przez Zarząd Oddziału w porozumieniu z dyrekcją szkoły lub placówki.

Art. 42

 1. Koło może być powołane uchwałą Zarządu Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji minimum 10 członków zwyczajnych oddziału.

 2. Koła zrzeszają członków zwyczajnych Oddziału PTTK opłacających w nich składkę członkowską PTTK.

 3. Zadaniem koła jest organizacja statutowej działalności turystycznej i krajoznawczej dla członków koła.

Art. 43

 1. Klub może być powołany uchwałą Zarządu Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji minimum 10 członków zwyczajnych oddziału.

 2. Klub może zrzeszać także członków innych oddziałów PTTK.

 3. Zadaniem klubu jest organizowanie i prowadzenia specjalistycznej działalności
  w określonej dziedzinie lub środowisku.

Art. 44

 1. Najwyższą władzą koła lub klubu jest walne zebranie koła lub klubu.

 2. Władzami koła lub klubu są:

 1. zarząd koła lub klubu,

 2. komisja rewizyjna koła lub klubu, o ile walne zebranie podejmie uchwałę o wyborze komisji rewizyjnej koła lub klubu.

 1. Walne zebranie koła lub klubu odbywa się raz na cztery lata, chyba że uchwałą walnego zebrania koła lub klubu kadencja władz została skrócona.

 2. Walne zebranie koła lub klubu może być zwołane przy zachowaniu zasady drugiego terminu. W zawiadomieniu o zwołaniu zebrania musi być określony pierwszy i drugi termin oraz porządek obrad.

 3. Walne zebranie koła lub klubu obradujące w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.

 4. Walne zebranie odbywające się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu.

Art. 45

 1. Do kompetencji walnego zebrania koła lub klubu należy:

 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej,

 2. rozpatrywanie wniosków członków,

 3. udzielanie bezwzględną większością głosów na wniosek komisji rewizyjnej, o ile taka została wybrana, koła lub klubu, absolutorium poszczególnym członkom zarządu koła lub klubu, pełniącym te funkcje w upływającej kadencji; Nie uzyskanie absolutorium przez członków zarządu koła lub klubu wyłącza ich z kandydowania do władz w najbliższej kadencji,

 4. wybór zarządu i komisji rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Oddziału.

 1. Walne zebranie koła lub klubu zwołuje zarząd, zawiadamiając członków o miejscu, terminie i porządku obrad zebrania, co najmniej 7 dni przed terminem.

 2. Wybory do władz koła lub klubu odbywają się na podstawie ordynacji wyborczej uchwalonej przez Zarząd Główny PTTK.

Art. 46

1. Koła i kluby utrzymują się ze składek członkowskich.

2. Koła i kluby mogą ustanawiać i pobierać, niezależnie od składki członkowskiej PTTK, dodatkowe składki przeznaczone w całości na działalność koła lub klubu uchwalone przez zebrania członków tych jednostek. Członkowie klubów z innych oddziałów PTTK opłacają w tych klubach tylko składkę klubową.

Koła i kluby mogą otrzymywać dotacje i darowizny za pośrednictwem zarządu oddziału, który odpowiada za prowadzenie właściwej dokumentacji.

3. Koło lub klub może prowadzić działalność gospodarczą dla pozyskania środków na swoją działalność programową za zgodą Zarządu Oddziału i na zasadach określonych przez Zarząd Oddziału w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz obowiązujących w oddziale przepisów.

4. Za działalność gospodarczą koła lub klubu odpowiada Zarząd Oddziału.

Art. 47

 1. Szczegółowe kompetencje i zadania kół i klubów, w tym zasady zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy ich zarządów określają regulaminy kół i klubów, uchwalone przez zarząd oddziału.

 2. Komisje rewizyjne kół lub klubów działają według regulaminów uchwalonych przez komisję rewizyjną oddziału.

 3. Do kół i klubów mają zastosowanie odpowiednio art. 19 – 20, art. 25 – 26, art. 29 – 31 oraz art. 39 – 40 niniejszego Statutu PTTK.

Rozdział V

MAJĄTEK ODDZIAŁU PTTK

Art. 48

 1. Majątek Oddziału PTTK powstaje z:

  1. wpisowego i składek członkowskich,

  2. dochodów z własnej działalności,

  3. dochodów z mienia nieruchomego i ruchomego,

  4. ofiarności publicznej,

  5. darowizn, spadków i zapisów,

  6. innych źródeł.

 1. Przedmiotem własności i innych praw majątkowych Oddziału PTTK są w szczególności: nieruchomości, ruchomości, dobra niematerialne oraz środki pieniężne, wobec których Oddział PTTK wykonuje prawa i obowiązki w stosunkach cywilnoprawnych.

Art. 49

 1. W przypadku rozwiązania Oddziału PTTK jego mienie po zakończeniu likwidacji staje się mieniem PTTK, w stosunku do którego, w zakresie czynności cywilnoprawnych, Zarząd Główny PTTK wykonuje prawa i obowiązki.

 2. Koła i kluby zarządzają i korzystają z mienia Oddziału PTTK w zakresie i na zasadach ustalonych w regulaminie koła lub klubu i zatwierdzonego przez Zarząd Oddziału.

Art. 50

 1. Zbycie mienia nieruchomego będącego własnością Oddziału PTTK z osobowością prawną albo pozostającego w użytkowaniu wieczystym wymaga powiadomienia Zarządu Głównego PTTK, któremu lub osobie prawnej przez niego wskazanej, przysługuje prawo pierwokupu. Termin do złożenia oświadczenia o wykorzystaniu tego prawa wynosi 90 dni od dnia powiadomienia Zarządu Głównego PTTK.

 2. Obciążanie majątku nieruchomego Oddziału PTTK wymaga zgody Zarządu Głównego PTTK.

 3. Zaciąganie zobowiązań majątkowych, a w szczególności kredytów i pożyczek w kwocie przekraczającej 10% wartości aktywów Oddziału PTTK wymaga uchwały Zarządu Oddziału podjętej bezwzględną większością głosów.

Art. 51

Zabronione jest:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Oddziału PTTK w stosunku do członków PTTK, członków władz lub pracowników PTTK oraz osób, z którymi członkowie władz lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,

 2. przekazywanie majątku Oddziału PTTK na rzecz członków, członków władz lub pracowników PTTK oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywanie majątku Oddziału PTTK na rzecz członków, członków władz lub pracowników PTTK oraz ich osób bliskich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Oddziału PTTK,

Art. 52

 1. PTTK nie odpowiada za zobowiązania Oddziału PTTK, a Oddział PTTK nie odpowiada za zobowiązania PTTK, chyba że co innego wynika z dokonanych czynności prawnych.

 2. Jednostka regionalna nie odpowiada za zobowiązania Oddziału PTTK, a Oddział PTTK nie

odpowiada za zobowiązania jednostki regionalnej, chyba że co innego wynika z dokonanych

czynności prawnych.

Art. 53

 1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Oddziału PTTK oraz dla udzielania pełnomocnictw, wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch osób spośród: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika lub innych , umocowanych przez Zarząd Oddziału osób.

Rozdział VI

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE ODDZIAŁU PTTK

Art. 54

Zmiany Statutu Oddziału uchwala Zjazd Oddziału większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Art. 55

Uchwałę w sprawie rozwiązania Oddziału PTTK podejmuje Zjazd Oddziału większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 3/4 uprawnionych do głosowania.

1.Andrzej Dargacz – Prezes ……………………………………………

2.Radosław Balmowski- Wiceprezes ……………………………………………

3.Antoni Ścigacz – Sekretarz …………………………………………….

5.Urszula Żurawska – Skarbnik …………………………………………….