Oddział PTTK w Inowrocławiu

Wpisowe i składki

Wpisowe

Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2022 roku w następujących wysokościach:

 1. 20,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,
 2. 10,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w pkt. 3,
 3. 8,00 zł dla dzieci młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie.

Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK.

Składki za rok 2022

Wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wynosi:

 1. 65,00 zł dla osób opłacających składkę normalną
 2. 40,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową – uprawnionymi do opłacania składki w tej wysokości są:
  • rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna),
  • emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
  • kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
  • bezrobotni,
  • osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.
 3. 30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową – uprawnionymi do opłacania składki w tej wysokości są:
  • opiekunowie szkolnych kół PTTK,
  • osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
  • młodzież szkolna i studenci – do ukończenia 26 roku życia (uwaga: dzieci i młodzież szkolna do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie, wstępujący do PTTK w okresie od 1 września 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku zwolnieni są z opłacania składki członkowskiej za rok 2022).
 4. Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są:
  • Członkowie Honorowi PTTK,
  • dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych,
  • dzieci i młodzież z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych,
  • osoby z orzeczoną niepełnosprawnością kontynuujące terapię lub przebywające w placówkach zajmujących się osobami z niepełnosprawnością,
  • dzieci i młodzież szkolna do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie, wstępujący do PTTK w okresie od 1 września 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Pozostałe istotne informacje:

 • Składkę członkowską opłaca się w Oddziale PTTK, którego jest się członkiem.
 • Wysokość składki członkowskiej w 2022 roku dla członków wspierających PTTK ustala się na kwotę nie mniejszą niż 300,00 zł.
 • Osoby, które utraciły legitymację, powinny zwrócić się do Zarządu macierzystego Oddziału o wystawienie nowej legitymacji (duplikatu) oraz ponieść jej koszt w wysokości 6,00 zł, a także opłacić składkę w wysokości obowiązującej w danym roku.
 • Osoby, które nie mają opłaconej składki członkowskiej za lata ubiegłe, a chcą zachować ciągłość stażu członkowskiego (art. 16 ust. 4 Statutu PTTK) opłacają zaległe składki, przy opłacaniu składki za rok 2022, według następujących zasad:
  1. W przypadku posiadania przez oddział właściwych znaczków osoby te opłacają składki członkowskie w wysokości określonej na dany rok właściwymi uchwałami ZG PTTK.
  2. W przypadku braku w oddziale znaczków oddział zamawia znaczki w ZG PTTK wnosząc jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości 5,00 zł za każdy zaległy znaczek składki członkowskiej za brakujące lata, z uwzględnieniem wyjątku zawartego w pkt. 3).
  3. Znaczki członkowskie za 2021 rok w wysokości określonej w pkt. 2) można będzie nabywać od 1 kwietnia 2022 r.