Oddział PTTK w Inowrocławiu

Jak zostać członkiem PTTK

Jak zapisać się do PTTK?

W pierwszej kolejności należy się zapoznać ze Statutem PTTK oraz z „Kartą praw i obowiązków członka PTTK”. Potem należy odnaleźć oddział PTTK, który najbardziej odpowiada naszym zainteresowaniom turystycznym (pomóc Ci w tym może nasz spis). Może być to oddział środowiskowy (akademicki, przewodnicki, przy danym zakładzie itp.) bądź terenowy (w naszym mieście, dzielnicy itp.). Następnie trzeba udać się do siedziby tego oddziału, aby opłacić składkę. Pamiętać należy, że duża część oddziałów spotyka się tylko w określone dni tygodnia i najczęściej popołudniami.

Przy sobie powinieneś mieć dowolny dokument potwierdzający Twoją tożsamość, dwa zdjęcia formatu 30×40 mm oraz gotówkę na składkę członkowską i wpisowe. W oddziale koledzy mogą zaproponować przynależność do określonego koła bądź klubu – warto się ich poradzić i wybrać koło/klub najbardziej nam odpowiadający. Po trwających kilkanaście minut formalnościach polegających na wypełnieniu deklaracji członkowskiej oraz wypisaniu przez kolegów z oddziału legitymacji staniesz się członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Co należy zrobić, aby zostać członkiem PTTK?

 1. zgłosić się do Oddziału PTTK w Inowrocławiu,
 2. wypełnić deklarację członkowską i dostarczyć 2 zdjęcia legitymacyjne,
 3. opłacić wpisowe (jednorazowo) w kwocie 10zł; studenci, emeryci       i renciści oraz pozostali- 20 zł; dzieci i młodzież szkolna do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, opłacają wpisowe (jednorazowo) w wysokości 10zł,
 4. opłacić składkę roczną normalną w wysokości 65 zł, ulgową 40 zł, 30 zł- ulgową dla młodzieży szkolnej wstępującej w drugiej połowie roku (od września) w wysokości 0 zł- opłaconą za okres od 1 września do 31 grudnia 2022 roku.

Kto może być członkiem PTTK?

Szczegółowo określa to art. 12 Statutu PTTK.

Członkiem zwyczajnym PTTK może być:

 1. obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych;

 2. niepełnoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

 3. małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.

Młodzież szkolna może być zrzeszana w szkolnych kołach krajoznawczo-turystycznych PTTK co nie ogranicza jej prawa do zrzeszania się w innych kołach i klubach PTTK – jednostkach organizacyjnych oddziałów PTTK.

Członkostwo zwyczajne w PTTK powstaje przez złożenie pisemnej deklaracji i przyjęcie w poczet członków przez zarząd koła, klubu lub oddziału PTTK.

Do czego będę miał prawo jako członek PTTK?

Prawa członków PTTK reguluje art. 13 Statutu PTTK.

Członek zwyczajny PTTK ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz PTTK;

 2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK;

 3. brać udział w działalności oraz korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK na zasadach określonych przez Zarząd Główny;

 4. nosić odznakę organizacyjną PTTK.

Dodatkowo członkom PTTK przysługują rabaty PTTK zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego nr 109/XV/2003 w sprawie rabatu handlowego PTTK. Listę obiektów, które udzielają rabatów na podstawie legitymacji PTTK znajdziesz tutaj.
Ponadto wszyscy członkowie PTTK są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW). Szczegółowe informacje znajdziesz 
tutaj.

Jakie będę miał obowiązki jako członek PTTK?

Obowiązki członków reguluje art. 14 Statutu PTTK.

Członek zwyczajny PTTK jest obowiązany:

 1. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz PTTK;

 2. uczestniczyć w działalności PTTK;

 3. reprezentować godnie imię turysty polskiego;

 4. regularnie opłacać składkę członkowską.

Szczegółowo prawa i obowiązki członka PTTK na podstawie art. 15 Statutu PTTK określa „Karta praw i obowiązków członka PTTK” stanowiąca załącznik do Uchwały Zarządu Głównego PTTK nr 164/XIV/2001 z dnia 23 czerwca 2001 roku.

Kto ustala wysokość składki i ile ona wynosi?

Wysokość podstawowej rocznej składki PTTK uchwala Zarząd Główny PTTK na podstawie art. 30 pkt 2 ust. 2 Statutu PTTK.

Wysokość składki i wpisowego w bieżącym regulują odpowiednie uchwały Zarządu Głównego i zarządzenia Sekretarza Generalnego ZG PTTK.

Opłacenie rocznych podstawowych składek członkowskich udokumentowane jest wklejeniem na odwrocie legitymacji członka PTTK znaczka wydanego przez ZG PTTK.

Co nam daje członkostwo w PTTK?   

 1. legitymację- kartę rabatową na podstawie, której można uzyskać rabaty 5-20% w zależności od podpisanej umowy w schroniskach, domach turysty i wycieczkowych, hotelach, księgarniach, punktach prowadzących różne usługi itp. wymienionych w „Informatorze Karty Rabatowej na 2019 rok”,
 2. możliwość skorzystania z różnych form wypoczynku i turystyki kwalifikowanej na preferencyjnych warunkach- niższe wpisowe,
 3. możliwość dostępu do tańszej bazy noclegowej w Polsce,
 4. możliwość uczestniczenia w życiu organizacji związanej z turystyką kwalifikowaną, krajoznawstwem, ochroną przyrody i opieką nad zabytkami,
 5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie organizowanych wycieczek, rajdów i imprez turystycznych w ciągu roku kalendarzowego.